كميته اجرايي

  

كميته اجرايي كنفرانس، مسئوليت برنامه ريزي و مديريت امور اجرايي، تداركات، مالي و روابط عمومي كنفرانس را در هر سال بر عهده دارد.

در حال حاضر كميته اجرايي كنفرانس متشكل از افراد زير است:

مهندس عبدالحسین ثمری
دبير كميته اجرايي كنفرانس
كارشناسي مهندسي شیمی و نفت دانشگاه شريف
مهندس مانی شهریر
مسئول كارگروه وب سايت
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه صنعتی شریف
مهندس ميرهاشم سجادي
مسئول كارگروه برنامه ريزي و روابط خارجي
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
دکتر شهروز معاون
مسئول كارگروه مالي و تداركات
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه شريف
مهندس حجت اله بابایی
مسئول كارگروه روابط عمومی و اطلاع رسانی
کارشناسی مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف