كميته علمي

  

کمیته علمی كنفرانس، مسئولیت برنامه‌ریزی و مدیریت امور مربوط به محتوای کنفرانس را بر عهده دارد. در حال حاضر كميته علمي كنفرانس متشكل از افراد زير است:

 

دكتر حبيب باقري
كارشناسي شيمي دانشگاه شريف
استاد دانشكده شيمي دانشگاه شريف
دبیر علمی کنفرانس فارغ التحصیلان

 

دكتر سيدجمال‌الدين گلستاني
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه شريف
استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف


 
دكترمحمدرضا سعيدي
استاد دانشكده شيمي دانشگاه شريف

دكتر بيژن ظهوري زنگنه
كارشناسي و كارشناسي ارشد علوم رياضي دانشگاه شريف
عضو هيئت علمي دانشكده علوم رياضي دانشگاه شريف
مسئول کارگروه آموزش عالی: چالش ها و فرصت های پیش رو
دكتر فرشاد فاطمي
عضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف
مسئول کارگروه آب و انرژی: چشم انداز آینده
 
دكتر محمدصالح تواضعي
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف
مسئول کارگروه کارآفرینی، اشتغال و توسعه فناورانه

 
 
                   
دكتر اعظم ايرجي‌زاد                    
كارشناسي دانشكده فيزيك دانشگاه شريف                  
استاد دانشكده فيزيك دانشگاه شريف                   
                   
     
دكتر داود رشتچيان
كارشناسي دانشكده مهندسي شيمي و نفت
استاد دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه شريف
 
خانم دکتر مریم کیانی
كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده هوا فضا دانشگاه شريف
مسئول کارگروه دستاوردهای دانش آموختگان